HR | EN

Uvod u muzejsko nakladništvo

Nakon održanih deset različitih tematskih radionica iz edukativnoga ciklusa Kako objaviti dobru muzejsku knjigu, od kojih su četiri popraćene i priručnicima iz istoimene edicije (o muzejskim katalozima; o publikacijama za djecu i mlade; o elektroničkim publikacijama; o publikacijama za osobe s invaliditetom), Muzejski dokumentacijski centar organizira prvu radionicu koja će se za muzealce održati izvan grada Zagreba. Prateći sugestije zainteresirane muzejske zajednice, održavanje edukativnih radionica u pojedinim regijama omogućilo bi većem broju zainteresiranih polaznika upoznavanje s izabranim temama iz muzejskoga nakladništva, stjecanje novih znanja i vještina kao i konstruktivnu raspravu o pojedinim praktičnim ili teorijskim pitanjima. Prvu regionalnu edukativnu radionicu u 2019. godini održat ćemo za muzejske djelatnike muzeja i galerija Slavonije, Baranje i Srijema u Zavičajnom muzeju Našice. Radionica s naslovom Uvod u muzejsko nakladništvo obuhvatit će aktualnu tematiku iz muzejskoga nakladništva koja je evaluacijom polaznika izabrana kao najkorisnija za uvod u praktični rad muzeja. Stoga će se u četiri izlaganja predstaviti tema o osnovnim vrstama muzejskih publikacija s posebnim osvrtom na kataloge i muzejske vodiče kao i njihove vrste te formalne i sadržajne značajke; drugom će se temom naglasiti odgojno-obrazovna uloga muzeja koja se ostvaruje kroz različite oblike tiskanih i elektroničkih publikacija ovisno o uzrastu i interesima publike kojoj su namijenjene; trećim će se izlaganjem predstaviti najnoviji izložbeno-izdavački projekti za osobe s invaliditetom te na koncu vrlo aktualna tematika autorskopravnih pitanja vezanih uz tiskane i elektroničke muzejske publikacije.

Predavanje iz teorijskoga i iskustvenoga rakursa održat će renomirani stručnjaci i suradnici.

Mjesto: Zavičajni muzej Našice
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar
vrijeme: 20. svibnja 2019., 10 - 14h
trajanje: 4h

Ciljevi radionice: Upoznavanje polaznika s aktualnim sadržajima i projektima usko vezanima za muzejsko nakladništvo.

Predavači:

Renata Brezinščak diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer geologija i paleontologija. Od 1988. god. radi u Hrvatskome prirodoslovnom muzeju kao muzejska pedagoginja u zvanju savjetnice. Kao stipendistica British Councila i Oesterreisches KulturZentruma stručno se usavršavala u londonskom i bečkom prirodoslovnom muzeju. U svom poslu bavi se osmišljavanjem, organiziranjem i vođenjem raznih edukativnih programa i aktivnosti za posjetitelje muzeja, autorica je i koautorica nekoliko izložbi te izložbi dječjih likovnih radova. Znanja stečena u radu s posjetiteljima prezentira na kongresima i skupovima u zemlji i inozemstvu, objavljuje radove i članke u stručnim, znanstveno-popularnim časopisima te časopisima za djecu i mlade, novinama, portalima itd. Objavila je knjigu o pedagoškim muzejskim aktivnostima (Museum – a place in the focus of children and adults, Lambert Academic Publishing, 2016.), nekoliko publikacija za djecu i mlade, slikovnice, pedagoške materijale te interaktivni, multimedijalni CD-ROM-a za učitelje i nastavnike kao i niz drugih interaktivnih sadržaja za muzejski website. Od 2016. vodi edukativne aktivnosti u projektu LIFE Euroturtles financiranom od Europske unije. Članica je strukovnih udruga te Hrvatskoga muzejskog društva od kojega je 2018. dobila Priznanje zbog sudjelovanja u osnivanju Sekcije muzejskih pedagoga HMD-a.

Mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić stekla je 1991. god. stručni naziv profesora kroatistike i južnoslavenskih filologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1995. godine stručno zvanje diplomiranog knjižničara na Dodiplomskom studiju knjižničarstva na Odsjeku za informacijske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1992. godine zaposlena je kao knjižničarska savjetnica i voditeljica knjižnice Muzejskoga dokumentacijskog centra (MDC-a) u Zagrebu. Akademski stupanj magistrice znanstvenoga polja informacijske znanosti stekla je 2002. god. obranom magistarskog rada s temom Ustroj i organizacija knjižnica zavičajnih muzeja u Hrvatskoj na Poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti, smjer knjižničarstvo na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1993. godine voditeljica je jedinstvenog izložbenog projekta godišnje izložbe izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija uz koju izrađuje i popratni Katalog izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija. Prateći izdavačku djelatnost muzeja, 2011. godine pokreće ciklus edukativnih radionica Kako objaviti dobru muzejsku knjigu kao novi edukativni projekt za muzejske djelatnike koji se bavi specijaliziranim pitanjima i problematikom iz suvremenog muzejskog nakladništva. Urednica je i popratnih zbornika-priručnika iz istoimenoga nakladničkog niza (Publikacije za osobe s invaliditetom - nakladnički izazov za muzeje, 2016.; (Pogled u) muzejsko elektroničko nakladništvo, 2015.; Muzejske publikacije za djecu i mlade, 2013.; Što je muzejski katalog, 2013.).

Mr. sc. Željka Sušić, diplomirala je na Fakultetu za defektologiju (danas Edukacijsko rehabilitacijski fakultet). Radila je kao defektolog u sustavu odgoja i obrazovanja, a od 1996. radi u Tiflološkom muzeju gdje je stekla zvanje muzejske pedagoginje savjetnice i više kustosice. Diplomirala je i na Filozofskom fakultetu, smjer muzeologija na kojem je i magistrirala s temom Istraživanje pristupačnosti Muzeja i galerija za osobe s invaliditetom. Više od dvadeset godina bavi se socijalno isključenim osobama unutar muzejskog okružja, a kao izuzetno važan dio posla koji obavlja smatra i prijenos znanja te predavanjima i radionicama, nastoji zainteresirane kolege upoznati s djelokrugom rada kojim se bavi.

Autorica je Stručne koncepcije i novog stalnog postava Tiflološkog muzeja, stručne muzeološke koncepcije izložbe Dodir antike rađen u suradnji s Muzejom Louvre; dobitnica godišnje muzejske nagrade Hrvatskog muzejskog društva; autorica je nekoliko desetaka edukacijskih projekta i izložaba; objavljuje u domaćim i stranim stručnim časopisima; članica je Hrvatskog muzejskog društva, The International Council of Museums (ICOM), Balkan Museums Access Group, Advisory panel Arts & Humanities Research Council Research Networking. Predavanje će naglasiti potrebu i važnost rada s osobama s invaliditetom unutar muzejskog konteksta te kroz primjere pozitivne prakse ukazati i na moguća rješenja.

Annemari Štimac, dipl. bibl., Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica Vladimir Nazor. Radila je u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu u Zbirci za hungarologiju i Zbirci serijskih publikacija, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Odjelu bibliografije članaka, a od 2014. do 2018. godine radila je kao viša stručna savjetnica za knjižnične poslove u Informacijskom centru za intelektualno vlasništvo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Sada radi u Knjižnicama grada Zagreba, u Knjižnici Vladimira Nazora. Područja interesa su joj prava intelektualnoga vlasništva, posebice autorsko i srodna prava, informiranje i educiranje korisnika u tome području te djela siročad. Predsjednica je Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja pri Hrvatskom knjižničarskom društvu u mandatu 2018. – 2020., članica Komisije za autorsko pravo i otvoreni pristup te članica Radne skupine za autorsko pravo u sustavu Dabar. Dobitnica je Nagrade „Tibor Tóth“ za 2017. godinu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe.

Program radionice:

10,00 - 10,10 Snježana Radovanlija Mileusnić, Uvod u radionicu

10,10 - 10,40 Snježana Radovanlija Mileusnić, Uvod u muzejsko nakladništvo – svrha i vrste muzejskih publikacija

10,40 - 11,00 Pauza

11,00 - 11,30 Renata Brezinščak, Muzejsko-edukativne publikacije za sve uzraste posjetitelja

11,30 - 12,00 Željka Sušić, Muzejske publikacije i recentni projekti za osobe s invaliditetom

12,00 - 12,30 Pauza

12,30 - 13,00 Annemari Štimac, Autorskopravni aspekti nakladništva s osvrtom na najnoviju europsku direktivu o autorskim pravima na Internetu

13,00 - 13,45 Razgovor, diskusija i praktični dio

13,50 - 14,00 Evaluacija tečaja

Prijava:

Sudjelovanje na radionici je besplatno, ali ga treba prijaviti popunjavanjem prijavnice. Obrazac za prijavu (.pdf)

Otkazivanje prijave treba dostaviti pismenim putem i biti zaprimljeno najdalje tjedan dana prije održavanja radionice.

Svi će polaznici dobiti potvrdu o pohađanju radionice.

Mole se polaznici radionice da pripreme pitanja i primjere iz muzejske prakse o kojima će se razgovarati u zaključnom dijelu radionice.

Kontakti

Informacije vezane za sadržaj radionica:

Snježana Radovanlija Mileusnić - sradov@mdc.hr
T. 01/4847-914

Informacije vezane uz prijavu:

Dorotea Kršnjavi - dorotea@mdc.hr
T. 01/4817-085

Biblioteka Kako objaviti dobru muzejsku knjigu

Pogled na muzejsko izdavaštvo iz pravnog kuta

Pogled na muzejsko izdavaštvo iz pravnog kuta iz ciklusa Kako objaviti dobru muzejsku knjigu pružanje uvida u zakonske propise koji su izravno ili posredno vezani uz postupke objavljivanja muzejskih sadržaja u tiskanim i u elektroničkim muzejskim publikacijama.

Na radionici će pozvani stručnjaci nastojati odgovoriti na niz pitanja među kojima su i: kako prepoznati autorsko djelo i koje zakonske propise treba poštovati prilikom njegova objavljivanja; kako razlikovati autorska prava od osobnih podataka; kada i kako muzej postaje nositelj prava; što čini nakladnički ugovor; koja su ograničenja i iznimke u autorskom pravu; koji su izazovi i prilike za sustav autorskog prava u digitalno doba; kako se upravlja pravima intelektualnog vlasništva tijekom nastanka muzejskog filma; što treba znati kada se pristupi digitalizaciji tiskane/analogne građe; koji su uvjeti objave muzejskih sadržaja na webu.

Radionice su namijenjene svim zainteresiranim muzejskim djelatnicima posebice onima koji se bave izdavačkom djelatnošću.

1. radionica - 24.3.2017. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Muzejski časopisi - stanje i perspektive

Časopisi se u hrvatskome muzejskom izdavaštvu javljaju vrlo rano, ponekad i uz same početke rada muzeja poput Starohrvatske prosvjete (1895.) Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika ili Bullettino di archeologia e storia Dalmata (1878.) Arheološkoga muzeja u Splitu. Mnogi od njih se objavljuju i danas u više-manje ustaljenoj periodičnosti i u višegodišnjem kontinuitetu kao jedno od sredstava kojima muzeji komuniciraju svoja stručna i znanstvena dostignuća u radu na muzejskoj građi te kulturnoj baštini područja u kojemu djeluju.

1. radionica - 23.3.2015.(više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Muzejski vodiči - tiskani i(li) elektronički

Muzejski su vodiči, kao još jedna specifična vrsta za muzejsko izdavaštvo, publikacije kojima muzeji posrednom komunikacijom olakšavaju svojim posjetiteljima razgledavanje, upoznavanje, spoznavanje i užitak u muzejskim predmetima, zbirkama i postavima. Upravo su oni publikacije koje su namijenjene najširoj i najraznolikijoj publici! Stoga, muzejski vodiči zbog svojih značajnih muzeoloških funkcija te sadržajnih i formalnih specifičnosti, zahtijevaju posebnu pažnju muzeja i njihovih priređivača. Nužna specijalistička znanja, koja muzejski djelatnici ne stječu formalnim obrazovanjem, moći će se steći na radionicama koje će voditi vrsni predmetni stručnjaci.

1. radionica - 31.3.2014. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Nakladnički izazovi za muzeje - publikacije za osobe s invaliditetom

Suvremeni muzeji su kao socijalno osjetljive i humane javne ustanove s visokom svijesti o važnosti izjednačavanja mogućnosti konzumiranja kulturnih sadržaja pohranjenih u njihovim fondovima i na izložbama, otvoreni svima kategorijama posjetiteljima. Stoga svoje usluge muzeji nastoje pružiti i osobama s invaliditetom. Jedan od oblika komuniciranja su i publikacije koje trebaju biti priređene i izrađene prema standardima za pojedine skupine invalidnih osoba te u skladu s osnovnim elementima pojedinih specifičnih vrsta muzejskih publikacija.

1. radionica - 8.4.2013. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

1. radionica - 9.12.2015. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Elektroničko muzejsko nakladništvo

Na tematskoj radionici Muzejsko elektroničko nakladništvo iz ciklusa radionica za stručno muzejsko osoblje Kako objaviti dobru muzejsku knjigu? nastojati će se obraditi važna pitanja vezana za osnovne sadržajne i formalne elemente elektroničkih publikacija koje su u muzejskoj djelatnosti prepoznate kao idealan medij za prenošenje specifičnih multimedijskih muzejskih poruka.

1. radionica - 17.12.2012. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Muzejske publikacije za djecu i mlade

Muzejske publikacije za djecu i mlade zauzimaju značajno mjesto u muzejskom nakladništvu zbog svojih specifičnosti i namjena. Na tematskoj radionici Muzejske publikacije za djecu i mlade nastojati će se definirati njihova svrha, razmatrati će se pitanja određivanja osnovnih odrednica sadržajne koncepcije pojedinih edukativnih publikacija s obzirom na njihovu namjenu i dob korisnika.

1. radionica - 16.04.2012. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

2. radionica - 27.10.2014. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Što je to muzejski katalog?

Na radionici će se predstaviti osnovni sadržajni i formalni elementi koje treba zadovoljiti kvalitetan muzejski katalog. Cilj je odgovoriti na pitanja - što je muzejski katalog, zašto je katalog specifičan za muzejsko nakladništvo, koji su vrste i oblici muzejskoga kataloga?

1. radionica - 06.05.2011. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

2. radionica - 13.06.2011. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar